1. مزیت رقابتی

چنان چه فردی دارای سابقه تحصیلی_کاری مشابه شما باشد، وب‌سایت شخصی یک عامل متمایز کننده بین شما و دیگران خواهد بود.