۹۰ درصد
کد تخفیف تمام سرویس‌های یک‌ماهه تا سه‌ماهه
(غیر از سرور اختصاصی)